Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd.

De MR van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee leerkrachten.

 

Oudergeleding:                                                                Personeelsgeleding:                                     

Bart Ruiterkamp                                                                  Debbie Postel (secretaris)
Paul de Boer                                                                          Alma Schoonheim-Langhout
Boris Kruidhof (afgevaardigde naar de GMR)

 


Meedenken en meebeslissen

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

Vertegenwoordiging van ouders en personeel

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken.

 

Contact met MR

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de leden om de twee jaar worden gekozen. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR of zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken.

 

Uw mening en suggesties
Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven. 

 

Informatievoorziening

Via de nieuwsbrieven van de school wordt u door de MR geïnformeerd.

 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders, die zich met enthousiasme inzet voor onze school. Ze zijn betrokken bij veel activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, Pasen en het schoolgedeelte van het Almens feest. De kosten voor deze activiteiten worden vanuit de ouderbijdrage (schoolfonds) betaald. Op de jaarlijkse ouderavond geeft de penningmeester uitleg over de financiën. De ouderraad betrekt ouders bij de school door het organiseren van ouderavonden met een gastspreker of hen te vragen om hulp bij activiteiten of de aankleding van de school.

Oudergeleding:
Carolien Lubbers (voorzitter)
Sandra Kloosterboer (secretaris)
Bart Ruiterkamp (penningmeester)
Lia Schepers, Froukje Muileman (leden)
Afgevaardigde vanuit het schoolteam: Renate Albers